VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/10/xx.2021-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/xx.2021-y  k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Toto všeobecné oprávnění nahradí původní všeobecné oprávnění č. VO-R/10/12.2019-9, které se zrušuje článkem 17 všeobecného oprávnění.

Účelem vydání tohoto aktualizovaného všeobecného oprávnění je především rozšíření kmitočtového pásma pro ITS (inteligentní dopravní systémy) z 5,875–5,905 GHz na 5,875–5,935 GHz a zpřesnění podmínek pro využívání tohoto pásma pro aplikace v silniční dopravě a pro městské drážní ITS (Urban Rails), na základě prováděcího rozhodnutí komise (EU) 2020/1426 ze dne 7. října 2020. Mimoto byly provedeny formální úpravy pro zpřehlednění dokumentu (přemístění názvů harmonizovaných norem z poznámek pod čarou do samostatné přílohy na konci dokumentu).

S ohledem na tyto skutečnosti ČTÚ navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

čj. ČTÚ-2 392/2021-613
odbor správy kmitočtového spektra

Diskuse je uzavřena.
Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/10/03.2021-4 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu zde.

Soubory ke stažení
Top