VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/17/xx.2023-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování bezšňůrových telefonních přístrojů standardu CT0

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/17/xx.2023-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování bezšňůrových telefonních přístrojů standardu CT0. Toto všeobecné oprávnění nahradí původní všeobecné oprávnění č. VO-R/17/08.2005-29, které se zrušuje článkem 4 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání tohoto aktualizovaného všeobecného oprávnění je ukončení provozu analogových bezšňůrových telefonů standardu CT0 k 31. prosinci 2023, které bylo stanoveno v části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/26/08.2022-19 pro kmitočtové pásmo 27,5–66 MHz, vydané 30. srpna 2022. Toto ukončení vyplývá ze zastaralosti technologie a minimálního zájmu o její využívání. Telefony CT0 využívají kmitočty v pásmu 31/40 MHz, standard CT0 není harmonizovaný a na trhu již mnoho let telefony CT0 nejsou.

S ohledem na tuto skutečnost ČTÚ navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uveřejnění.

čj. ČTÚ-4 483/2023-613
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.
Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky.
Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/17/03.2023-1 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování bezšňůrových telefonních přístrojů standardu CT0 zde.

Soubory ke stažení
Návrh VO-R/17(280.39 KB)
Top