VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/24/xx.2022-y k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/24/xx.2022-y k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků. Toto všeobecné oprávnění nahradí původní všeobecné oprávnění č. VO-R/24/05.2019-4, které se zrušuje článkem 7 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání tohoto aktualizovaného všeobecného oprávnění je přidání pásma 700 MHz do čl. 5 odst. 2, vztahujícího se na dokrytí vnitřků vagonů vlaků signálem širokopásmových mobilních sítí.

Dále byly podmínky pro dokrytí vnitřků vagonů vlaků, stanovené původně pro technologii LTE, nově stanoveny s ohledem na technologickou neutralitu pásem. Při stanovení těchto podmínek Úřad přihlédl k podmínkám stanovených v jiných evropských státech.

S ohledem na tyto skutečnosti ČTÚ navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uveřejnění, tj. do 4. 7. 2022.

čj. ČTÚ-25 986/2022-613
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek.
Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/24/07.2022-14 k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků.

Soubory ke stažení
Top