VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/24/xx.2023-y k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/24/xx.2023-y k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků. Toto všeobecné oprávnění nahradí původní všeobecné oprávnění č. VO-R/24/07.2022-14, které se zrušuje článkem 7 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání tohoto aktualizovaného všeobecného oprávnění jsou změny technických parametrů stanic pro pokrytí vagonů vlaků v čl. 5 odst. 2, za účelem lepšího pokrytí uvnitř vozů a lepší možnosti předcházet vzniku rušení.

S ohledem na tyto skutečnosti ČTÚ navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uveřejnění, tj. do 26. 7. 2023.

čj. ČTÚ-22 925/2023-613
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.

Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/24/08.2023-6 k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků.

Soubory ke stažení
Top