VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/25/XX.2017-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro sledování pohybu psů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/25/XX.2017-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro sledování pohybu psů.

Toto nové všeobecné oprávnění je navrhováno na základě poznatků získaných z praxe, zájmu veřejnosti o toto využití rádiových kmitočtů, porovnání s praxí v jiných státech EU a z důvodu nabídky příslušných rádiových zařízení na trhu EU.

Dosud byl kmitočet 155,45 MHz, který je předmětem tohoto všeobecného oprávnění, určen výhradně ke sledování pohybu záchranářských psů a byl využíván jako sdílený kmitočet na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. Změna části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2017-YY pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz, která je předkládána současně s tímto návrhem všeobecného oprávnění, umožňuje změnu ve využití tohoto kmitočtu pro širokou veřejnost a vydání tohoto všeobecného oprávnění.

S ohledem na tyto skutečnosti ČTÚ navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

čj. ČTÚ-58 704/2017-613
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuze uzavřena.

K návrhu nebyly uplatněny žádné připomínky.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/25/11.2017-8 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro sledování pohybu psů zde.

Soubory ke stažení
Top