VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/2/xx.2018-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/2/xx.2018-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz. Toto všeobecné oprávnění nahradí původní všeobecné oprávnění č. VO-R/2/01.2010-1, které se zrušuje článkem 17 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání tohoto všeobecného oprávnění, které nahrazuje dosavadní všeobecné oprávnění č. VO-R/2/01.2010-1, je přidání nových kmitočtů pro systémy BMIS, zejména z důvodu nedostatku volných kmitočtů pro BMIS v některých lokalitách.

Za účelem implementace těchto dokumentů ČTÚ navrhuje provést následující změny oproti všeobecnému oprávnění č. VO-R/2/01.2010-1:

  1. V čl. 2 odst. 1 písm. b) přidat rádiové kmitočty 80,975; 81,100; 81,150; 81,200; 81,225; 81,275; 81,350 a 81,375 MHz. U těchto kmitočtů není stanoveno, zda jsou určeny pro analogový nebo digitální přenos.
  2. V čl. 2 odst. 1 písm. c) změnou z 10 kHz na 11 kHz dát šířku pásma do souladu s podmínkami stanovenými Plánem využití rádiového spektra.
  3. Provést formální úpravy v souladu se současnou praxí vydávání všeobecných oprávnění (způsob uvádění harmonizovaných norem, znění podmínky týkající se škodlivého rušení a další drobné úpravy).

S ohledem na tyto skutečnosti ČTÚ navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

čj. ČTÚ-12 393/2018-613
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.

Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/2/05.2018-5 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz zde.

Soubory ke stažení

Stanoviska a názory

Připomínka k návrhu: všeobecné oprávnění č. VO-R/2/xx.2018-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz.

31.03.2018 - 15:15

https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne...

Dobrý den,
již delší dobu zvažuji podat návrh na změnu znění VO pro BMIS. Nyní je k tomu příležitost.
Rozšíření počtu kmitočtů je velikou nutností, protože koordinace přidělování kmitočtů, respektive vhodnosti jeho výběru je nedostatečná a oznámení záměru by mělo být před spuštěním oznámeno regulačnímu úřadu ke schválení.
Mnoho nedostatečně koordinovaných a instalovaných stanic nepoužívá identifikační nástroje. Základním nástrojem je volací znak, u BMIS lze řešit povinným oznámením na začátku a na konci relace hlášením: "Posloucháte vysílání obecního rozhlasu XY", respektive " Slyšeli jste vysílání obecního rozhlasu XY". Jde o rozhlasovou službu, proto je nutná její identifikace.
Dále značná část obcí ve svých vysílacích technologiích nepoužívá selektivních prvků, například CTCSS, nebo DCS tóny, u digitálních UID kódy.
Potom dochází na straně přijímače k možnému rušení od jiného obecního rozhlasu vysílajícím na stejném kmitočtu.
U digitálních obecních rozhlasů se domnívám, že je nutná ze strany úřadu regulace používaných vysílacích technologií a především zabránit používání neveřejných vysílacích protokolů. Protokol digitálních systémů musí být běžně používaný, známý a veřejně dostupný formát, jež umožní neomezený a srozumitelný příjem z důvodu svobody přístupu k veřejným informacím ( v souladu s platnými zákony). V případě použití digitální technologie by mělo být v oznámení o záměru spuštění BMIS uvedeno o jaký protokol se jedná. Stejně tak by měl být u analogových BMIS uveden druh modulace vysílače.
Vzniká bohužel díky neregulaci značný chaos a riziko velmi obtížné identifikace při dohledávání zdroje.
Domnívám se, že má-li být provoz BMIS nadále legalizován vydaným VO, měla by jeho novela stanovit podmínky, o kterých jsem se zmiňoval.
Myslím, že na toto téma vznikne bohatá diskuze a značné množství připomínek k uvedenému návrhu. Pevně věřím, že regulační úřad všechny připomínky zpracuje do novely VO.
Děkuji za pozornost a těším se na přepracované znění VO pro BMIS.
Petr Horák dne 31.3.2018

Pripominka.

18.05.2018 - 11:10 Petr Horák

Na strankach je ma pripominka, presto uvadite, ze nebyla uplatnena žádná připomínka. Je mi líto,že nebyla akceptovana ani zohlednění. Diskuze tím postrádá smysl. Přeji hezký den.

Top