VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/1/XX.2017-Y k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/1/XX.2017-Y k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Toto všeobecné oprávnění nahradí původní všeobecné oprávnění č. VO-R/1/6.2016-8, které se zrušuje článkem 8 všeobecného oprávnění.

Prvotním důvodem pro vydání tohoto všeobecného oprávnění je nutnost implementovat Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2317, týkající se provozu systémů MCA v letadlech. Z důvodu této implementace a z důvodů výkonu správy rádiového spektra ČTÚ navrhuje ve smyslu § 12 zákona provést v tomto všeobecném oprávnění následující změny oproti všeobecnému oprávnění č. VO-R/1/6.2016-8:

  • V souladu s aktualizací rozhodnutí EU aktualizovat poznámku pod čarou 10) a přílohu 1;
  • v čl. 2 odst. 1 doplnit u úseků a, b poznámku pod čarou 5), aby bylo zřejmé, že v souladu se zásadami technologické neutrality není provozování terminálů v těchto úsecích vázáno na konkrétní technologie;
  • v čl. 6 odstranit dosavadní úseky b, c, d, u nichž došlo k ukončení provozu k 31. 12. 2016;
  • provést dílčí formální úpravy.

S ohledem na tyto skutečnosti ČTÚ navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

čj. ČTÚ-16 736/2017-613
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.

Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/1/05.2017-2 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací.

Diskuze je uzavřena.

Soubory ke stažení
Top