VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/1/xx.2018-y k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/1/xx.2018-y k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Toto všeobecné oprávnění nahradí původní všeobecné oprávnění č. VO-R/1/05.2017-2, které se zrušuje článkem 8 všeobecného oprávnění.

Prvotním důvodem pro vydání tohoto všeobecného oprávnění je potřeba přidání kmitočtového úseku 703–733 MHz pro terminály širokopásmových mobilních a přístupových sítí (úsek c1 v čl. 3 odst. 1), což umožní po budoucím přidělení kmitočtového pásma 700 MHz na základě připravované aukce kmitočtů provozovat terminály v tomto kmitočtovém pásmu. Dále ČTÚ navrhuje vyškrtnout v čl. 3 odst. 1 kmitočtové úseky 1900–1920 MHz a 2010–2025 MHz v souladu s ukončením využívání těchto úseků systémy UMTS.

Dalšími důvody je potřeba přidání podmínek pro družicové teminály NGSO FSS a ESIM a upřesnění podmínek pro terminály ESOMP (čl. 5) v souladu s aktualizací rozhodnutí a doporučení CEPT a EK. Mimoto Úřad navrhuje provést dílčí formální úpravy, zejména za účelem lepší přehlednosti všeobecného oprávnění.

S ohledem na tyto skutečnosti ČTÚ navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

čj. ČTÚ-63125/2018-613
odbor správy kmitočtového spektra

Diskuse je uzavřena.

Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/1/12.2018-8 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací zde.

Diskuze je uzavřena.

Soubory ke stažení
Top