Výzva k uplatnění připomínek k návrhu Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval nový návrh Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě vydaných podle § 130 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

Předmětný návrh reaguje na dosavadní zkušenosti s aplikací Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě vydaných dne 30. listopadu 2005 pod čj. 40 566/2005-606. V zájmu transparentnosti, zjednodušení a zefektivnění celého procesu prováděných konzultací byly zapracovány zejména následující úpravy:

  1. režim nakládání s připomínkami, stanovisky a názory s vulgárním či jinak hrubě urážlivým obsahem,
  2. režim nakládání s připomínkami, stanovisky a názory, popř. jejich částmi, které byly označeny jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství,
  3. legislativně technické úpravy související zejména se změnou právní úpravy či technickým vývojem v oblasti písemné komunikace.

Pro lepší orientaci v provedených změnách se předkládá rovněž pracovní verze dokumentu s vyznačením navrhovaných změn provedených formou revize textu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

čj. ČTÚ-87 392/2013-606
odbor legislativní a právní diskuse


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Telefónica Czech Republic, a.s., doručeno 3. 10. 2013

T-Mobile Czech Republic a.s., doručeno 7. 10. 2013

České Radiokomunikace a.s., doručeno 25. 10. 2013

Top