VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o ceně pro společnost MAXPROGRES telco, s.r.o., se sídlem Traťová 574/1, 619 00 Brno, IČO 02132133, ve věci uložení povinnosti související s regulací cen podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), na základě analýzy relevantního trhu č. 3 −; „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“ návrh rozhodnutí o ceně pro společnost MAXPROGRES telco, s.r.o., se sídlem Traťová 574/1, 619 00 Brno, IČO: 02132133 (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Výsledky analýzy byly uveřejněny dne 13. prosince 2013 v částce 20/2013 Telekomunikačního věstníku jako opatření obecné povahy č. A/3/12.2013-8.

V souladu s ustanovením § 130 odst. 1 písm. a) Zákona se návrh rozhodnutí předkládá k veřejné konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze podle § 130 odst. 6 Zákona uplatnit do 5 pracovních dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta pro veřejnou konzultaci byla zkrácena z důvodu potřeby rychlého zajištění symetrie regulace na relevantním trhu č. 3 na základě použité metodiky pro stanovení regulovaných cen (metodika „pure“ LRIC v souladu s Doporučením Komise č. 2009/396/ES ze dne 7. května 2009 o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU). Snahou správního orgánu je uložit cenovou regulaci v souladu s Doporučením co nejdříve, a tím popsanou disproporci mezi podniky působícími na relevantním trhu č. 3 odstranit. Z tohoto důvodu rozhodl správní orgán o zkrácení lhůty pro veřejnou konzultaci k návrhu rozhodnutí ceně.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností MAXPROGRES telco, s.r.o.

čj. ČTÚ-19 594/2014-611/II. vyř.
odbor ekonomické regulace

Top