VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o ceně pro společnost Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, ve věci změny povinnosti uložené v rozhodnutí o ceně č. CEN/7/12.2012-5

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) předkládá v souladu s § 130 odst. 1 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon“) návrh rozhodnutí o ceně ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Předmětem návrhu rozhodnutí je změna povinnosti uložené společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen „účastník řízení“) v rozhodnutí o ceně č. CEN/7/12.2012-5.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze v souladu s § 130 odst. 6 Zákona uplatnit ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dní ode dne uveřejnění této výzvy. Ke zkrácení lhůty na zákonnou minimální lhůtu přistoupil Úřad s ohledem na hrozící nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by mohlo dojít k asymetrickému uplatňování cen za propojení ve veřejné mobilní telefonní síti za službu ukončení volání mezi účastníkem řízení a společností Vodafone Czech Republic a.s., která má povinnost sjednat a uplatňovat maximální regulovanou cenu (0,41 Kč/min. bez DPH) za výše zmíněnou službu podle rozhodnutí o ceně č. CEN/7/12.2012-7 nejpozději od 1. dubna 2013. Konzultované rozhodnutí mění účastníku řízení dříve uloženou povinnost a odstraňuje hrozící nesymetrickou aplikaci regulovaných cen, která by jednomu z tržních subjektů po dobu jednoho měsíce (od 1. března 2013 do 1. dubna 2013) poskytla neoprávněnou konkurenční výhodu.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a Úřad zveřejní konečnou verzi dokumentu.

čj. ČTÚ-16 975/2013-611/II. vyř.
odbor ekonomické regulace


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Telefónica Czech Republic, a.s., doručeno 22. února 2013

GTS Czech s.r.o., doručeno 26. února 2013

Top