VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o ceně pro společnost Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ 60193336, ve věci uložení povinnosti související s regulací cen podniku s významnou tr

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, návrh rozhodnutí o uložení povinnosti související s regulací cen společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 2 – původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě, kterou zveřejnil na úřední desce dne 13. září 2013 pod čj. ČTÚ-84 136/2013-609 a po oznámení Evropské komisi ji vydal jako opatření obecné povahy č. A/2/09.2013-4 ze dne 10. září 2013.

Úřad vyzval v rámci správního řízení společnost Telefónica Czech Republic, a.s. k vyjádření k zahájenému správnímu řízení. Její návrhy, námitky a vyjádření k podkladům rozhodnutí zohlednil v návrhu rozhodnutí.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. a) Zákona se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a Úřad zveřejní konečnou verzi dokumentu.

čj. ČTÚ-96 462/2013-611/II. vyř.
odbor ekonomické regulace


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Telefónica Czech Republic a.s., doručeno dne 2. prosince 2013

Top