VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení podniku s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 7 – „Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích822

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), na základě analýzy relevantního trhu č. 7 – „Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“ návrhy rozhodnutí o stanovení níže uvedených společností podnikem s významnou tržní silou (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Výsledky analýzy byly uveřejněny dne 13. prosince 2013 v částce 20/2013 Telekomunikačního věstníku jako opatření obecné povahy č. A/7/12.2013-9.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) Zákona se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze podle § 130 odst. 6 Zákona uplatnit do 5 pracovních dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta pro veřejnou konzultaci byla zkrácena z důvodu snahy Úřadu o co nejrychlejší zajištění symetrie regulace na relevantním trhu č. 7 pro podniky s významnou tržní silou. Jelikož stanovení podniku s významnou tržní silou předchází uložení nápravných opatření a uložení povinnosti související s regulací cen, rozhodl správní orgán o zkrácení lhůty pro veřejnou konzultaci k návrhům rozhodnutí o stanovení podniku s významnou tržní silou.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí jednotlivá správní řízení.

Konzultované návrhy rozhodnutí:

čj. ČTÚ-3433/2014-611
odbor ekonomické regulace


Výsledky veřejné konzultace:

  • stanovisko ÚOHS zde

Top