VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení podniku s významnou tržní silou / zrušení stanovení podniku s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých v

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), na základě analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“ návrhy rozhodnutí o stanovení, příp. o zrušení stanovení níže uvedených společností podnikem s významnou tržní silou (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Výsledky analýzy byly uveřejněny dne 13. prosince 2013 v částce 20/2013 Telekomunikačního věstníku jako opatření obecné povahy č. A/3/12.2013-8.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) Zákona se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze podle § 130 odst. 6 Zákona uplatnit do 5 pracovních dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta pro veřejnou konzultaci byla zkrácena z důvodu potřeby rychlého zajištění symetrie regulace na relevantním trhu č. 3 a existence disproporce mezi relevantními trhy č. 3 a č. 7 v použité metodice pro stanovení regulovaných cen, kdy na relevantním trhu č. 7 je při stanovení regulovaných cen použita metodika „pure“ LRIC v souladu s Doporučením Komise č. 2009/396/ES ze dne 7. května 2009 o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU (dále jen „Doporučení“), zatímco na relevantním trhu č. 3 bude tato metodika uplatněna až u nynější nově ukládané cenové regulace. Snahou správního orgánu je uložit cenovou regulaci v souladu s Doporučením co nejdříve, a tím popsanou disproporci odstranit. Jelikož stanovení podniku s významnou tržní silou předchází uložení povinnosti související s regulací cen, rozhodl správní orgán o zkrácení lhůty pro veřejnou konzultaci k návrhům rozhodnutí o stanovení, příp. zrušení stanovení podniku s významnou tržní silou.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí jednotlivá správní řízení.

Konzultované návrhy rozhodnutí:

čj. ČTÚ-3392/2014-611
odbor ekonomické regulace


Výsledky veřejné konzultace:

  • stanovisko ÚOHS zde

Top