VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti CETIN a.s. podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 1 „velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě“

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 51 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), na základě analýzy relevantního trhu č. 1 „velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě“ návrh rozhodnutí o stanovení společnosti CETIN a.s. (dále jen „CETIN“) podnikem s významnou tržní silou v 33 vymezených územních jednotkách (správních obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem – POÚ) na výše uvedeném relevantním trhu (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Analýzu relevantního trhu č. 1 Úřad vydal jako opatření obecné povahy č. A/1/07.2023-2. Toto opatření bylo dne 26. července 2023 uveřejněno v částce 3/2023 Telekomunikačního věstníku. Analýzou relevantního trhu č. 1 bylo zjištěno, že 33 územních jednotek (správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem – POÚ) náležejících do segmentu B vymezeného trhu, představujících samostatné geografické trhy, nejsou efektivně konkurenčními trhy, neboť na nich působí podnik s významnou tržní silou, kterým byla shledána společnost CETIN. Úřad tak na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 1 stanovuje tímto rozhodnutím v dotčených 33 územních jednotkách společnost CETIN podnikem s významnou tržní silou.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit ve lhůtě 30 dnů ode dne uveřejnění této výzvy, tj. do 22. září 2023.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány obdržené připomínky a Úřad dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností CETIN.

čj. ČTÚ-29 716/2023-611
odbor ekonomické regulace


Diskuze je uzavřena.

V rámci veřejné konzultace nebyly uplatněny žádné připomínky, stanoviska ani názory.

Soubory ke stažení
Top