VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti MAXPROGRES telco, s.r.o., se sídlem Traťová 574/1, 619 00 Brno, IČ: 02132133, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukonč

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, na základě analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“ návrh rozhodnutí o stanovení společnosti MAXPROGRES telco, s.r.o., se sídlem Traťová 574/1, 619 00 Brno, IČ: 02132133 (dále jen „MAXPROGRES telco“) podnikem s významnou tržní silou (dále jen návrh rozhodnutí).

Výsledky analýzy byly uveřejněny dne 13. prosince 2013 v částce 20/2013 Telekomunikačního věstníku jako opatření obecné povahy č. A/3/12.2013-8. Rada Českého telekomunikačního úřadu zahájila ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou správní řízení se společností MAXPROGRES telco, která je podle § 51 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích jediným účastníkem tohoto řízení.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze podle § 130 odst. 6 Zákona uplatnit do 5 pracovních dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta pro veřejnou konzultaci byla zkrácena z důvodu potřeby rychlého zajištění symetrie regulace na relevantním trhu č. 3 na základě použité metodiky pro stanovení regulovaných cen (metodika „pure“ LRIC v souladu s Doporučením Komise č. 2009/396/ES ze dne 7. května 2009 o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU). Snahou správního orgánu je uložit cenovou regulaci v souladu s Doporučením co nejdříve, a tím popsanou disproporci mezi podniky působícími na relevantním trhu č. 3 odstranit. Jelikož stanovení podniku s významnou tržní silou předchází uložení povinnosti související s regulací cen, rozhodl správní orgán o zkrácení lhůty pro veřejnou konzultaci k návrhu rozhodnutí o stanovení, příp. zrušení stanovení podniku s významnou tržní silou.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností MAXPROGRES telco.

čj. ČTÚ-19 619/2014-611/II. vyř.
odbor ekonomické regulace

Top