VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č.

Český telekomunikační úřad zpracoval k provedení § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, na základě analýzy relevantního trhu č. 6 – „Velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity“ návrh rozhodnutí o stanovení společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336 (dále jen „O2“) podnikem s významnou tržní silou na segmentu A výše uvedeného relevantního trhu (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Výsledky analýzy byly uveřejněny dne 19. prosince 2014 v částce 27/2014 Telekomunikačního věstníku jako opatření obecné povahy č. A/6/12.2014-11. Rada Českého telekomunikačního úřadu zahájila ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou správní řízení se společností O2, která je podle § 51 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích jediným účastníkem tohoto řízení.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností O2.

čj. ČTÚ-713/2015-611/II. vyř.
odbor ekonomické regulace


Stanovisko ÚOHS zde.


Top