VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 7 821

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, na základě analýzy trhu č. 7 – „Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“ návrh rozhodnutí o stanovení společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001 (dále jen „Vodafone“) podnikem s významnou tržní silou (dále jen návrh rozhodnutí).

Výsledky analýzy byly uveřejněny dne 2. října 2009 v částce 17/2009 Telekomunikačního věstníku jako opatření obecné povahy č. A/7/09.2009-11. Rada Českého telekomunikačního úřadu zahájila ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou správní řízení se společností Vodafone, která je podle § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích jediným účastníkem tohoto řízení. Správní orgán vyzval v rámci řízení společnost Vodafone k vyjádření se k zahájenému správnímu řízení. Účastník řízení ve stanovené lhůtě neuplatnil žádné připomínky ke znění tohoto navrženého rozhodnutí.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností Vodafone.

ČTÚ čj. 93 001/2009-609/III. vyř.
odbor analýz trhů

Top