VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení subjektu, kterým je Michal Najman, místem podnikání Na Landeku 668/10, 725 29 Ostrava – Petřkovice, IČ: 63334054, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, na základě analýzy trhu č. 3 – „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“ návrh rozhodnutí o stanovení subjektu, kterým je Michal Najman, místem podnikání Na Landeku 668/10, 725 29 Ostrava – Petřkovice, IČ: 63334054 (dále jen „Michal Najman“) podnikem s významnou tržní silou (dále jen návrh rozhodnutí).

Výsledky analýzy byly uveřejněny dne 16. října 2009 v částce 18/2009 Telekomunikačního věstníku jako opatření obecné povahy č. A/3/10.2009-13. Rada Českého telekomunikačního úřadu zahájila ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou správní řízení s podnikatelem Michalem Najmanem, který je podle § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích jediným účastníkem tohoto řízení. Správní orgán vyzval v rámci řízení podnikatele Michala Najmana k vyjádření se k zahájenému správnímu řízení. Účastník řízení ve stanovené lhůtě neuplatnil žádné připomínky ke znění tohoto navrženého rozhodnutí.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, podnikatelem Michalem Najmanem.

ČTÚ čj. 92 772/2009-609/IV. vyř.
odbor analýz trhů

Top