VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností fyzické osobě Michalu Najmanovi, s místem podnikání Na Landeku 10/668, 725 29 Ostrava–Petřkovice, IČ: 63334054, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „U

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledku analýzy trhu č. 3 návrh rozhodnutí o uložení povinností fyzické osobě Michalu Najmanovi, s místem podnikání Na Landeku 10/668, 725 29 Ostrava–Petřkovice, IČ: 63334054 (dále jen „Michal Najman“) (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Analýza trhu byla uveřejněna dne 16. října 2009 v částce 18/2009 Telekomunikačního věstníku. Rada Českého telekomunikačního úřadu zahájila správní řízení ve věci uložení povinností s fyzickou osobou Michalem Najmanem, který je podle § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích jediným účastníkem tohoto řízení. Správní orgán vyzval v rámci řízení Michala Najmana k vyjádření k zahájenému správnímu řízení. Jeho návrhy, námitky a vyjádření k podkladům rozhodnutí zohlednil v návrhu rozhodnutí.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, fyzickou osobou Michalem Najmanem.

ČTÚ čj. 93 105/2009-610/III. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top