VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností podniku s významnou tržní silou / zrušení povinností na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních s

Český telekomunikační úřad (dále jen „správní orgán“) zpracoval k provedení § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), na základě analýzy relevantního trhu č. 3 −; „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“ návrh rozhodnutí o uložení povinností společnosti MAXPROGRES telco, s.r.o., se sídlem Traťová 574/1, 619 00 Brno, IČO: 02132133 (dále jen „MAXPROGRES telco“) a zrušení povinností uložených rozhodnutím č. REM/3/04.2010-59 (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Výsledky analýzy byly uveřejněny dne 13. prosince 2013 v částce 20/2013 Telekomunikačního věstníku jako opatření obecné povahy č. A/3/12.2013-8.

V souladu s ustanovením § 130 odst. 1 písm. b) Zákona se návrh rozhodnutí předkládá k veřejné konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 5 pracovních dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta pro veřejnou konzultaci byla v souladu s § 130 odst. 6 Zákona zkrácena z důvodu potřeby rychlého zajištění symetrie regulace na relevantním trhu č. 3 na základě použité metodiky pro stanovení regulovaných cen (metodika „pure“ LRIC v souladu s Doporučením Komise č. 2009/396/ES ze dne 7. května 2009 o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU (dále jen „Doporučení“). Snahou správního orgánu je uložit cenovou regulaci v souladu s Doporučením co nejdříve, a tím odstranit disproporci mezi podniky působícími na relevantním trhu č. 3. S regulací cen úzce souvisí uložení dalších povinností, zejména pak povinnosti umožnit přístup k specifickým síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům. Uložení těchto povinností je obsaženo v rozhodnutí předkládaném k veřejné konzultaci. Správní orgán rozhodl s ohledem na výše uvedené o zkrácení lhůty pro veřejnou konzultaci k návrhu rozhodnutí ve stejném rozsahu jako u lhůty pro veřejnou konzultaci k souvisejícím rozhodnutím o ceně.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností MAXPROGRES telco.

čj. ČTÚ-17 345/2014-610/III. vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top