VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností podniku s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 1 – „Velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě“

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 51 odst. 6 a odst. 11 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 1 – „Velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě“ návrh rozhodnutí o uložení povinností (dále jen „návrh rozhodnutí“) společnosti CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063 (dále jen „CETIN“).

Analýza relevantního trhu č. 1 byla uveřejněna jako opatření obecné povahy č. A/1/07.2023-2 dne 26. července 2023 v částce 3/2023 Telekomunikačního věstníku. Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán zahájila správní řízení ve věci uložení povinností se společností CETIN, která jediným účastníkem tohoto řízení. Správní orgán vyzval společnost CETIN k vyjádření k zahájenému správnímu řízení. Její návrhy, námitky a vyjádření zohlednil v návrhu rozhodnutí.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhům rozhodnutí lze v souladu s § 130 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích uplatnit ve lhůtě 30 dnů ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán po provedení všech nezbytných procesních úkonů dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností CETIN.

 

čj. ČTÚ-33786/2023-610/III.vyř.
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

 

Diskuse je uzavřena.

Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Soubory ke stažení
REM 1(477.65 KB)
Top