VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby zvláštní ceny společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 39 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a v návaznosti na průběh výběrového řízení návrh rozhodnutí o uložení povinnosti v rámci univerzální služby umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a § 45 Zákona výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu (dále jen „Povinnost“).

Tato změna rozhodnutí se vydává v souvislosti s novelizací zákona o elektronických komunikacích zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, který stanovil povinnost vydat toto rozhodnutí v ustanovení čl. LXXI.

Úřad považuje rozhodnutí o uložení Povinnosti v rámci univerzální služby výše uvedenému účastníkovi řízení za rozhodnutí mající významný vliv na relevantní trh, a proto podle § 130 písm. 1 odst. b) Zákona předkládá návrh rozhodnutí k veřejné konzultaci.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 21 dní ode dne uveřejnění této výzvy. Úřad podle § 130 odst. 6 Zákona zkrátil lhůtu pro uplatnění připomínek. Důvodem je záměr Úřadu vydat toto rozhodnutí tak, aby nabylo právní moci 1. července 2008. To umožní vyúčtování ztráty vzniklé z poskytování této dílčí univerzální služby podle tohoto rozhodnutí za ucelené období 2. pololetí 2008.

ČTÚ čj. 39 012/2008-610/III. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top