VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné tel

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 38 odst. 2 písm. e) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a v návaznosti na průběh výběrového řízení, návrh rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. e) Zákona (dále jen „Povinnost“).

Toto rozhodnutí se vydává v souvislosti s koncem platnosti a účinnosti rozhodnutí čj. 466/2006-610/II. vyř., ve znění rozhodnutí čj. 20 583/2008-610/IX. vyř., rozhodnutí čj. 63 465/2009-610/IX. vyř. a rozhodnutí čj. 100 041/2010-610/VI. vyř.

Nedílnou součástí návrhu rozhodnutí je příloha obsahující seznam veřejných telefonních automatů zařazených do univerzální služby pro rok 2012.

Úřad považuje rozhodnutí o uložení Povinnosti výše uvedenému účastníkovi řízení za rozhodnutí mající významný vliv na relevantní trh, a proto podle § 130 písm. 1 odst. b) Zákona předkládá návrh rozhodnutí k veřejné konzultaci.

Připomínky k návrhu lze uplatnit v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 Zákona nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-130 145/2011-610/III. vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top