VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě, k informační službě o telefonních číslech a k účastnickým sezn

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 38 odst. 2 písm. f) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a v návaznosti na průběh výběrového řízení, návrh rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě, k informační službě o telefonních číslech a k účastnickým seznamům rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení podle § 38 odst. 2 písm. f) Zákona (dále jen „Povinnost“).

Toto rozhodnutí se vydává v souvislosti s koncem platnosti a účinnosti rozhodnutí čj. 44 813/2009-610/VII. vyř.

Na základě ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 2 Zákona předkládá Úřad návrh rozhodnutí o uložení Povinnosti společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., k veřejné konzultaci podle § 130 písm. 1 odst. b) Zákona.

Připomínky k návrhu lze uplatnit v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 Zákona nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-44 651/2012-610/VII. vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Telefónica Czech Republic, a.s., doručeno 25. 5. 2012

Top