VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby zvláštní ceny společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČO: 60193336

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 39 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a v návaznosti na průběh výběrového řízení návrh rozhodnutí o uložení povinnosti v rámci univerzální služby umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a § 45 Zákona výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu (dále jen „Povinnost“).

Toto rozhodnutí se vydává v souvislosti s koncem účinnosti rozhodnutí čj. ČTÚ-43 632/2011-610/VI. vyř. ze dne 7. června 2011.

Úřad považuje rozhodnutí o uložení Povinnosti v rámci univerzální služby výše uvedenému účastníkovi řízení za rozhodnutí mající významný vliv na relevantní trh, a proto podle § 130 písm. 1 odst. b) Zákona předkládá návrh rozhodnutí k veřejné konzultaci.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do jednoho měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-754/2014-610/VI. vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top