VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti související s regulací cen společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, na základě výsledku analýzy relevantního trhu – 82

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, na základě analýzy trhu návrh rozhodnutí o uložení povinnosti související s regulací cen společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001 (dále jen „Vodafone“) (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Analýza trhu byla uveřejněna dne 2. října 2009 v částce 17/2009 Telekomunikačního věstníku. Rada Českého telekomunikačního úřadu zahájila správní řízení ve věci uložení povinnosti se společností Vodafone, která je podle § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích jediným účastníkem tohoto řízení. Správní orgán vyzval v rámci řízení společnost Vodafone k vyjádření k zahájenému správnímu řízení. Její návrhy, námitky a vyjádření k podkladům rozhodnutí zohlednil v návrhu rozhodnutí.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností Vodafone.

ČTÚ čj. 93 233/2009-611/III. vyř.
odbor ekonomické regulace


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

  • Vodafone Czech Republic, a.s. – doručeno dne 11. 1. 2010, nezveřejněno, považováno za důvěrné
Top