VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti RADIOKOMUNIKACE, a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, IČ: 2670503

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, na základě analýzy trhu č. 18 návrh rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti RADIOKOMUNIKACE, a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, IČ: 26705036 na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 18 – „Služby šíření rozhlasového a televizního vysílání v sítích elektronických komunikací poskytující obsah vysílání koncovým uživatelům“ (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Výsledky analýzy trhu č. 18 byly uveřejněny dne 17. srpna 2006 pod čj. 44 517/2006-609 na elektronické úřední desce Úřadu. Rada Českého telekomunikačního úřadu zahájila ve věci uložení povinností souvisejících s regulací cen podniku s významnou tržní silou správní řízení se společností RADIOKOMUNIKACE, a.s., která je podle § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích jediným účastníkem tohoto řízení. Správní orgán vyzval v rámci řízení společnost RADIOKOMUNIKACE, a.s. k vyjádření k zahájenému správnímu řízení. V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 30 dnů ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností RADIOKOMUNIKACE, a.s.

ČTÚ čj. 45 161/2006-611/II.vyř.
odbor ekonomické regulace

Top