VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti MobilKom, a.s., se sídlem Křižíkova č.p. 237, č.or. 36a, 180 60 Praha 8, IČ: 48171000, na základě výsledku analýzy relevantního trhu – „Ukončení hlasového volání

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, na základě analýzy trhu návrh rozhodnutí o uložení povinností společnosti MobilKom, a.s., se sídlem Křižíkova č. p. 237, č. or. 36a, 180 60 Praha 8, IČ: 48171000 (dále jen „MobilKom“) (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Analýza trhu byla uveřejněna dne 2. října 2009 v částce 17/2009 Telekomunikačního věstníku. Rada Českého telekomunikačního úřadu zahájila správní řízení ve věci uložení povinností se společností MobilKom, která je podle § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích jediným účastníkem tohoto řízení. Správní orgán vyzval v rámci řízení společnost MobilKom k vyjádření k zahájenému správnímu řízení. Společnost MobilKom žádné takové vyjádření nedodala.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností MobilKom.

ČTÚ čj. 93 094/2009-610/III. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top