VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti UPC Česká republika, a.s., se sídlem Závišova 5, 140 00 Praha 4, IČ: 00562262, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (terminace)

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledku analýzy trhu č. 3 návrh rozhodnutí o uložení povinností společnosti UPC Česká republika, a.s., se sídlem Závišova 5, 140 00 Praha 4, IČ: 00562262 (dále jen „UPC“) (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Analýza trhu byla uveřejněna dne 16. října 2009 v částce 18/2009 Telekomunikačního věstníku. Rada Českého telekomunikačního úřadu zahájila správní řízení ve věci uložení povinností se společností UPC, která je podle § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích jediným účastníkem tohoto řízení. Správní orgán vyzval v rámci řízení společnost UPC k vyjádření k zahájenému správnímu řízení. Její návrhy, námitky a vyjádření k podkladům rozhodnutí zohlednil v návrhu rozhodnutí.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností UPC.

ČTÚ čj. 93 120/2009-610/III. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top