VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti v rámci univerzální služby

umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 zákona o elektronických komunikacích výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích

Dne 16. listopadu 2016 vyhlásil Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) výběrové řízení na podnikatele poskytující veřejně dostupnou telefonní službu, kterým bude v rámci univerzální služby uložena povinnost umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 zákona o elektronických komunikacích výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích (dále jen „zvláštní ceny“). Vyhlášení výběrového řízení ČTÚ uveřejnil v částce 20/2016 Telekomunikačního věstníku.

Na základě výsledků výběrového řízení a na základě Závěrečné zprávy výběrové komise zahájil správní orgán se společností O2 Czech Republic a.s. správní řízení ve věci uložení služby zvláštních cen.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do jednoho měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Čj. ČTÚ-7 916/2017-610/III. vyř.
odbor regulace komunikačních činností

a poštovních služeb

Diskuze je uzavřena.

Top