VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, na trhu č.

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, návrh rozhodnutí o ceně ve věci změny povinnosti související s regulací cen, uložené rozhodnutím č. CEN/16/04.2006-24 ve znění rozhodnutí č. CEN/16/08.2007-24, podle § 51 odst. 5 Zákona, společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001 (dále jen „Vodafone“) na trhu č. 16 – „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých mobilních veřejných telefonních sítích“ (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Na základě povinnosti Úřadu průběžně sledovat a vyhodnocovat účinky uložených nápravných opatření na jednotlivé relevantní trhy i v období mezi analýzami a dále na základě povinnosti podle ustanovení § 56 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích brát do úvahy ochranu zájmu subjektu, jehož ceny jsou regulovány tak, aby cena plynoucí z rozhodnutí Úřadu byla přinejmenším nákladová, prověřil Úřad, zda ceny stanovené v rozhodnutí o ceně č. CEN/16/04.2006-24, ve znění rozhodnutí č. CEN/16/08.2007-24, pokrývají náklady a jsou tedy přinejmenším nákladové.

Při posuzování došel Úřad k nové výši maximálních cen za služby terminace, které jsou uvedeny v části I. výroku návrhu rozhodnutí o ceně předkládaného v souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností Vodafone.

ČTÚ čj. 51 044/2008-611/III. vyř.
odbor ekonomické regulace


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

GTS NOVERA a.s.  doručeno 24.10.2008

Top