VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, I

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, návrh rozhodnutí o ceně ve věci změny povinnosti související s regulací cen, uložené rozhodnutím č. CEN/11/04.2006-25, ve znění rozhodnutí č. CEN/11/06.2008-2, podle § 51 odst. 5 Zákona, společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336 (dále jen „TO2“) na trhu č. 11 – „Velkoobchodní plný přístup k účastnickému kovovému vedení nebo sdílený přístup k účastnickému kovovému vedení nebo úseku účastnického kovového vedení sítě pro účely poskytování služeb elektronických komunikací“ (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Na základě povinnosti Úřadu průběžně sledovat a vyhodnocovat účinky uložených nápravných opatření na jednotlivé relevantní trhy i v období mezi analýzami a dále na základě povinnosti podle ustanovení § 56 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích brát do úvahy ochranu zájmu subjektu, jehož ceny jsou regulovány tak, aby cena plynoucí z rozhodnutí Úřadu byla přinejmenším nákladová, prověřil Úřad, zda ceny stanovené v rozhodnutí o ceně č. CEN/11/04.2006-25, ve znění rozhodnutí č. CEN/11/06.2008-2, pokrývají náklady a jsou tedy přinejmenším nákladové.

Při posuzování došel Úřad k nové výši maximálních cen za služby zpřístupnění, které jsou uvedeny v části I. výroku návrhu rozhodnutí o ceně předkládaného v souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit ve lhůtě do 14 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Úřad lhůtu k uplatnění připomínek přiměřeně zkrátil v souladu s § 130 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích, neboť se jedná o výrazné snížení cen služeb zpřístupnění, které napomůže rozvoji konkurence a zvýší možnosti alternativních operátorů nabízet vlastní služby koncovým uživatelům. Vzhledem k výše uvedenému a s ohledem na začátek nového účetního období, správní orgán navrhuje uplatnit nové ceny již od 1. ledna 2009. Z tohoto důvodu přistoupil správní orgán ke zkrácení lhůty veřejné konzultace.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností TO2.

ČTÚ čj. 83 592/2008-611/II. vyř.
odbor ekonomické regulace


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  doručeno 30.10.2008

Top