VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti BT Limited, organizační složka, se sídlem Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, IČ: 70802025, na trh

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, návrh rozhodnutí o ceně ve věci změny povinnosti související s regulací cen, uložené rozhodnutím č. CEN/9/05.2006-52, ve znění rozhodnutí č. CEN/9/08.2007-14, podle § 51 odst. 5 Zákona, společnosti BT Limited, organizační složka, se sídlem Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, IČ: 70802025 (dále jen „BT Limited“) na trhu č. 9 – „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“ (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Na základě povinnosti Úřadu průběžně sledovat a vyhodnocovat účinky uložených nápravných opatření na jednotlivé relevantní trhy i v období mezi analýzami a dále na základě povinnosti podle ustanovení § 56 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích brát do úvahy ochranu zájmu subjektu, jehož ceny jsou regulovány tak, aby cena plynoucí z rozhodnutí Úřadu byla přinejmenším nákladová, prověřil Úřad, zda ceny stanovené v rozhodnutí o ceně č. CEN/9/05.2006-52, ve znění rozhodnutí č. CEN/9/08.2007-14, pokrývají náklady a jsou tedy přinejmenším nákladové.

Při posuzování došel Úřad k nové výši maximálních cen za služby terminace, které jsou uvedeny v části I. výroku návrhu rozhodnutí o ceně předkládaného v souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit ve lhůtě do 14 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Úřad lhůtu k uplatnění připomínek přiměřeně zkrátil v souladu s § 130 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích, a to z důvodu navrhované účinnosti nově vydávaných maximálních cen od počátku příštího kalendářního roku.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností BT Limited.

ČTÚ čj. 77 088/2008-611/II. vyř.
odbor ekonomické regulace

Top