VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinností uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval podle § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a s ohledem na § 51 odst. 3 Zákona návrh rozhodnutí o změně povinností uložených na základě § 51 odst. 3 Zákona společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 64949681 (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s., byla na základě analýzy relevantního trhu č. 16 – „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“ stanovena podnikem s významnou tržní silou, kterému byly následně uloženy povinnosti na základě § 51 odst. 3 Zákona.

Správní orgán po provedeném vyhodnocení účinků rozhodnutí č. REM/16/04.2006-21 zjistil, že uložené povinnosti v navrženém rozsahu se jeví jako nadbytečné a představují pro jejich adresáta nepřiměřenou zátěž. Vzhledem k výše uvedenému správní orgán hodlá rozhodnout o změně a zrušení některých povinností.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) Zákona se návrh rozhodnutí o změně a zrušení uložených povinností předkládá ke konzultaci.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 30 dnů ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností T-Mobile Czech Republic a.s.

ČTÚ čj. 69 660/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

ETEL s.r.o.  doručeno 30.04.2007

T-Mobile Czech Republic a.s.  doručeno 22.05.2007

Top