VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně a zrušení povinností uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti GTS NOVERA a.s., se sídlem Přemyslovská

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval podle § 6 odst. 2 a § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a s ohledem na § 51 odst. 3 Zákona návrh rozhodnutí o změně a zrušení povinností uložených na základě § 51 odst. 3 Zákona společnosti GTS NOVERA a.s., se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, IČ: 61058904 (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Společnost GTS NOVERA a.s., byla na základě analýzy relevantního trhu č. 9 – „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“ stanovena podnikem s významnou tržní silou, kterému byly následně uloženy povinnosti na základě § 51 odst. 3 Zákona.

Správní orgán po provedeném vyhodnocení účinků rozhodnutí č. REM/9/05.2006-37 zjistil, že uložené povinnosti v navrženém rozsahu se jeví jako nadbytečné a představují pro jejich adresáta nepřiměřenou zátěž. Vzhledem k výše uvedenému správní orgán hodlá rozhodnout o změně a zrušení některých povinností.

S účinností od 1.7.2006 se společnost GTS NOVERA a.s. stala právním nástupcem společností GTS Novera Contact s.r.o. a GTS Novera Next, s.r.o, které byly zrušeny bez likvidace z důvodů sloučení se společností GTS NOVERA a.s. Na společnost GTS NOVERA a.s. tedy přešly mj. i povinnosti vyplývající z rozhodnutí č. REM/9/05.2006-40 a č. REM/9/05.2006-54. Vzhledem k této skutečnosti pominul v případě rozhodnutí č. REM/9/05.2006-40 a č. REM/9/05.2006-54 důvod k uložení povinností, neboť stejný rozsah povinností má společnost GTS NOVERA a.s., jako nástupnická společnost společností GTS Novera Contact s.r.o. a GTS Novera Next, s.r.o., uložen v rozhodnutí č. REM/9/05.2006-37, správní orgán proto hodlá rozhodnutí pro tyto společnosti zrušil.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) Zákona se návrh rozhodnutí o změně a zrušení uložených povinností předkládá ke konzultaci.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 30 dnů ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností GTS NOVERA a.s.

ČTÚ čj. 69 649/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

T-Mobile Czech Republic a.s.  doručeno 18.05.2007

Top