VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinností držitele licence s výrazným podílem na trhu, společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 137 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, na základě analýzy trhu č. 7, 13 a 14 návrh rozhodnutí o zrušení povinností držitele licence s výrazným podílem na trhu společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, IČ: 26705036 (dále jen „RADIOKOMUNIKACE“) na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 7 – minimální soubor pronajatých okruhů, č. 13 – velkoobchodní poskytování koncových úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací a č. 14 – velkoobchodní poskytování páteřních úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Výsledky analýzy trhu č. 7, 13 a 14 byly uveřejněny dne 13. července 2006 pod čj. 33 180/2006-609/II. vyř., čj. 33 181/2006-609/II. vyř. a čj. 33 156/2006-609/II. vyř. na elektronické úřední desce Úřadu. Rada Českého telekomunikačního úřadu zahájila správní řízení ve věci zrušení povinností držitele licence s výrazným podílem na trhu se společností RADIOKOMUNIKACE, která je jediným účastníkem tohoto řízení. Správní orgán vyzval v rámci řízení RADIOKOMUNIKACE k vyjádření k zahájenému správnímu řízení. Jeho návrhy, námitky a vyjádření k podkladům rozhodnutí zohlednil v návrhu rozhodnutí.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností RADIOKOMUNIKACE.

ČTÚ čj. 41 326/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

V rámci veřejné konzultace neobdržel Úřad žádné připomínky.

Top