VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinnosti regulace cen uložené společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ: 60193336,

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, návrh rozhodnutí o ceně ve věci zrušení povinností souvisejících s regulací cen uložených společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ: 60193336 (dále jen „ Telefónica“) na trhu č. 1 – „Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby“ (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Na základě zjištění, že na trhu č. 1 došlo k nápravě a povinnosti uložené u služby přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby za účelem využívání veřejně dostupné telefonní služby jsou plněny, rozhodla Rada Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Rada“) o zrušení povinností uložených rozhodnutím o ceně č. CEN/1/04.2006-15. Rada zahájila ve věci zrušení povinností souvisejících s regulací cen podniku s významnou tržní silou správní řízení se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., která je podle § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích jediným účastníkem tohoto řízení. Správní orgán vyzval v rámci řízení účastníka řízení k vyjádření k zahájenému správnímu řízení. Účastník řízení nezaslal ve stanovené lhůtě žádné připomínky.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 30 dnů ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností Telefónica.

ČTÚ čj. 70 231/2007-611/II. vyř.
odbor ekonomické regulace

Top