VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinnosti související s regulací cen společnosti TS-Telekomunikace, s.r.o., se sídlem U Papírny 9/614, 170 00 Praha 7, IČ: 64788610, na základě výsledků analýzy trhu – „Ukončení volán

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, návrh rozhodnutí ve věci zrušení povinnosti související s regulací cen společnosti TS-Telekomunikace, s.r.o., se sídlem U Papírny 9/614, 170 00 Praha 7, IČ: 64788610 (dále jen „TS-Telekomunikace“) na trhu „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“ (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Analýza trhu byla uveřejněna dne 16. října 2009 v částce 18/2009 Telekomunikačního věstníku. Rada Českého telekomunikačního úřadu zahájila správní řízení ve věci zrušení povinnosti související s regulací cen se společností TS-Telekomunikace, která je podle § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích jediným účastníkem tohoto řízení. Správní orgán vyzval v rámci řízení společnost TS-Telekomunikace k vyjádření k zahájenému správnímu řízení. Její návrhy, námitky a vyjádření k podkladům rozhodnutí zohlednil v návrhu rozhodnutí.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. a) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností TS-Telekomunikace.

ČTÚ čj. 96 951/2009-611/II. vyř.
odbor ekonomické regulace

Top