VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinností společnosti České Radiokomunikace a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, IČO: 27444902 uložených rozhodnutím č. REM/3/04.2010-37

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 6 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) návrh rozhodnutí o zrušení povinností společnosti České Radiokomunikace a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3 (dále jen „České Radiokomunikace“).

Rada Českého telekomunikačního úřadu zahájila správní řízení ve věci zrušení povinností uložených rozhodnutím č. REM/3/04.2010-37 se společností České Radiokomunikace, která je podle § 51 odst. 3 Zákona jediným účastníkem tohoto řízení. Správní orgán vyzval v rámci řízení společnost České Radiokomunikace k vyjádření k zahájenému správnímu řízení. Její návrhy, námitky a vyjádření k podkladům rozhodnutí zohlednil v návrhu rozhodnutí.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) Zákona se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu lze uplatnit v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 Zákona nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností České Radiokomunikace.

ČTÚ čj. 17 285/2011-610/III. vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top