VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení stanovení společnosti České Radiokomunikace a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00, Praha 3, IČ: 274 44 902, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního t

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, na základě analýzy trhu – „Služby šíření rozhlasového a televizního vysílání v sítích elektronických komunikací poskytující obsah vysílání koncovým uživatelům“ návrh rozhodnutí o zrušení stanovení společnosti České Radiokomunikace a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00, Praha 3, IČ: 274 44 902 (dále jen „České Radiokomunikace“) podnikem s významnou tržní silou“ (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Výsledky analýzy byly uveřejněny dne 2. června 2009 v částce 11/2009 Telekomunikačního věstníku jako opatření obecné povahy č. A/18/05.2009-8. Rada Českého telekomunikačního úřadu zahájila ve věci zrušení stanovení podniku s významnou tržní silou správní řízení se společností České Radiokomunikace, která je podle § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích jediným účastníkem tohoto řízení. Správní orgán vyzval v rámci řízení společnost České Radiokomunikace k vyjádření se k zahájenému správnímu řízení. Jeho návrhy, námitky a vyjádření k podkladům rozhodnutí zohlednil v návrhu rozhodnutí.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností České Radiokomunikace.

ČTÚ čj. 32 037/2009-609/III. vyř.
odbor analýz trhů

Top