VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení stanovení společnosti CETIN a.s. podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 2 „Vyhrazená velkoobchodní kapacita“

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 51 odst. 11 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, na základě analýzy relevantního trhu č. 2 „Vyhrazená velkoobchodní kapacita“, která navazuje na předchozí analýzu relevantního trhu č. 4 „Velkoobchodní služby s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě“, návrh rozhodnutí o zrušení stanovení společnosti CETIN a.s (dále jen „CETIN“) podnikem s významnou tržní silou na výše uvedeném relevantním trhu (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Analýzu relevantního trhu č. 2 Úřad vydal jako opatření obecné povahy č. A/2/07.2022-13 dne 20. července 2022. Toto opatření bylo dne 28. července 2022 uveřejněno v částce 7/2022 Telekomunikačního věstníku. Na základě analýzy relevantního trhu č. A/2/07.2022-13, která navazuje na analýzu trhu č. A/4/08.2017-5, bylo zjištěno, že předmětný relevantní trh je efektivně konkurenčním trhem, neboť na základě provedené analýzy na něm nepůsobí žádný podnik s významnou tržní silou. Pominul tak důvod ke stanovení společnosti CETIN jako podniku s významnou tržní silou na dotčeném relevantním trhu. Z výše uvedeného důvodu se v souladu s § 51 odst. 11 Zákona stanovení společnosti CETIN jako podniku s významnou tržní silou v Segmentu A relevantního trhu vymezeného dle opatření obecné povahy č. A/4/08.2017-5 ruší.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy, tj. do 26. září 2022.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a Úřad dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností CETIN.

čj. ČTÚ-33 549/2022-611
odbor ekonomické regulace


Diskuze je uzavřena.
K návrhu nebyly obdrženy žádné připomínky.

Stanovisko ÚOHS k návrhu opatření.

Soubory ke stažení
Top