VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení stanovení společnosti CETIN a.s. podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3b „velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu“

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 51 odst. 11 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), na základě analýzy relevantního trhu č. 3b „velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu“ návrh rozhodnutí o zrušení stanovení společnosti CETIN a.s. (dále jen „CETIN“) podnikem s významnou tržní silou na výše uvedeném relevantním trhu (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Analýzu relevantního trhu č. 3b Úřad vydal jako opatření obecné povahy č. A/3b/07.2023-3. Toto opatření bylo dne 26. července 2023 uveřejněno v částce 3/2023 Telekomunikačního věstníku. Na základě provedené analýzy relevantního trhu č. 3b vydané opatřením obecné povahy č. A/3b/07.2023-3, bylo zjištěno, že předmětný relevantní trh je efektivně konkurenčním trhem, neboť na základě provedené analýzy na něm nepůsobí žádný podnik s významnou tržní silou, resp. předmětný trh již nesplňuje test tří kritérií a uplatnění ex ante regulace na analyzovaném trhu č. 3b není možné. Pominul tak důvod ke stanovení společnosti CETIN jako podniku s významnou tržní silou na dotčeném relevantním trhu. Z výše uvedeného důvodu se v souladu s § 51 odst. 11 Zákona stanovení společnosti CETIN jako podniku s významnou tržní silou na trhu č. 3b ruší.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit ve lhůtě 30 dnů ode dne uveřejnění této výzvy, tj. do 22. září 2023.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány obdržené připomínky a Úřad dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností CETIN.

čj. ČTÚ-29 720/2023-611
odbor ekonomické regulace


Diskuze je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

Soubory ke stažení
Top