VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí ve věci ověření správnosti a úplnosti podkladů k výpočtu čistých nákladů a stanovení výše čistých nákladů za rok 2006

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) vydává rozhodnutí ve věci ověření správnosti a úplnosti podkladů k výpočtu čistých nákladů a stanovení výše čistých nákladů za rok 2006 čj. 57 438/2007-611/VIII. vyř.

Společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., předložila dne 31. července 2007 výpočet čistých nákladů na poskytování univerzální služby v roce 2006 podle § 48 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 388/2006 Sb., o čistých nákladech univerzální služby v elektronických komunikacích (dále jen „vyhláška“). Současně byly předloženy všechny doklady podle vyhlášky č. 388/2006 Sb. Tímto dnem bylo podle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení ve věci ověření správnosti a úplnosti podkladů k výpočtu čistých nákladů a stanovení výše čistých nákladů na poskytování univerzální služby za rok 2006.

Výpočet čistých nákladů za rok 2006 byl ověřován v předloženém rozsahu u účastníka řízení v účetnictví a v databázích. Na základě připomínek Úřadu ke způsobu výpočtu nákladů a výnosů předložil účastník řízení opravený výpočet čistých nákladů za rok 2006. Úřad stanovil nepřímé výhody poskytovatele US a zapracoval tyto do výpočtu čistých nákladů. Dále Úřad posuzoval, zda čisté náklady představují pro poskytovatele US neúnosnou zátěž.

Úřad zveřejňuje v rámci naplnění principů průhlednosti a nediskriminace návrh rozhodnutí ve věci ověření správnosti a úplnosti podkladů k výpočtu čistých nákladů a stanovení výše čistých nákladů za rok 2006.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 14 dnů ode dne jeho uveřejnění. Důvodem zkrácení lhůty pro konzultaci je skutečnost, že v § 48 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích je uvedena lhůta pro ověření správnosti a úplnosti podkladů stanovena na 6 týdnů.

ČTÚ čj. 57 438/2007-611/VIII. vyř.
odbor ekonomické regulace


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

T-Mobile Czech Republic a.s.  doručeno 14.03.2008

Vodafone Czech Republic a.s.  doručeno 14.03.2008

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  doručeno 18.03.2008

Top