VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí ve věci zrušení povinností společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČO: 04084063, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 2S – „Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě“

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 51 odst. 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledku analýzy trhu č. 2S návrh rozhodnutí č. REM/2S/XX.2016-Y ve věci zrušení povinností společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063 (dále jen „CETIN“) (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Analýza trhu byla uveřejněna dne 8. dubna 2016 v částce 7/2016 Telekomunikačního věstníku (dále jen „analýza“). Rada Českého telekomunikačního úřadu zahájila správní řízení ve věci zrušení povinností se společností CETIN. Správní orgán vyzval v rámci řízení společnost CETIN k vyjádření k zahájenému správnímu řízení. Její návrhy, námitky a vyjádření k podkladům rozhodnutí zohlednil v návrhu rozhodnutí.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností CETIN.

čj. ČTÚ-43 188/2016-610/III. vyř.
odbor regulace komunikačních
činností a poštovních služeb


Diskuse je uzavřena.

Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky.

Soubory ke stažení
Top