VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí ve věci zrušení povinností společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČO: 60193336, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 1S – „Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě“

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 51 odst. 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledku analýzy trhu č. 1S návrh rozhodnutí č. REM/1S/XX.2016-Y ve věci  zrušení povinností společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336 (dále jen „O2“) (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Analýza trhu byla uveřejněna dne 8. dubna 2016 v částce 7/2016 Telekomunikačního věstníku (dále jen „analýza“). Rada Českého telekomunikačního úřadu zahájila správní řízení ve věci zrušení povinností se společností O2. Správní orgán vyzval v rámci řízení společnost O2 k vyjádření k zahájenému správnímu řízení. Její návrhy, námitky a vyjádření k podkladům rozhodnutí zohlednil v návrhu rozhodnutí.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností O2.

čj. ČTÚ-43 187/2016-610/III. vyř.
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb


Diskuse je uzavřena.

Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky.

Soubory ke stažení
Top