VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu všeobecného oprávnění č. VO-S/1/XX.2021-Y, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších změn

Český telekomunikační úřad zpracoval návrh všeobecného oprávnění č. VO-S/1/XX.2021-Y, v reakci na zveřejnění zákona č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, v částce 166 Sbírky zákonů a v něm obsažené změny. V návrhu Úřad zejména zrušuje ustanovení upravující podmínky pro oznamování výkonu komunikační činnosti a ustanovení upravující podmínky poskytování informací na žádost podle § 115 zákona prostřednictvím systému elektronického výkaznictví.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-48 834/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb


Diskuse je uzavřena.

Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Soubory ke stažení
Top