VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu všeobecného oprávnění č. VO-S/X/XX.2008-X, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval podle § 83 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) návrh všeobecného oprávnění č. VO-S/X/XX.2008-X a podle § 130 zákona ho předkládá k veřejné konzultaci.

Důvodem vydání všeobecného oprávnění č. VO-S/X/XX.2008-X je stanovení konkrétních podmínek souvisejících s povinnostmi podnikatele zajišťujícího elektronického programového průvodce (dále jen „EPG“) stanovených podle ustanovení § 83 odst. 8 zákona. Podmínky stanovené tímto opatřením se vztahují zejména ke způsobu poskytování a prezentace EPG tak, aby byl zajišťován nepřetržitě a souběžně s provozem příslušné vysílací sítě, a aby byla zajištěna interoperabilita služby EPG.

Účelem veřejné konzultace je získání připomínek, stanovisek a názorů dotčených subjektů k předloženému návrhu všeobecného oprávnění.

Připomínky k návrhu všeobecného oprávnění lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

ČTÚ čj. 59 126/08-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací


V průběhu veřejné konzultace nebyly zaslány žádné připomínky.

Vydané všeobecného oprávnění č. VO-S/2/09.2008-11, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10 zde.

Top