VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhům rozhodnutí o uložení povinnosti související s regulací cen podniku s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 2 – velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích

Český telekomunikační úřad zpracoval k provedení § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, na základě analýzy relevantního trhu č. 2 – „Velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích“ návrhy rozhodnutí o ceně pro níže uvedené společnosti (dále jen „návrhy rozhodnutí“).

Výsledky analýzy byly uveřejněny dne 22. dubna 2020 v částce 4/2020 Telekomunikačního věstníku jako opatření obecné povahy č. A/2/04.2020-4.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. a) zákona o elektronických komunikacích se návrhy rozhodnutí předkládají ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhům rozhodnutí lze podle § 130 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí příslušná správní řízení s účastníky řízení.

Konzultované návrhy rozhodnutí:

 

odbor ekonomické regulace

Soubory ke stažení
Top