VÝZVA k uplatnění připomínek k žádosti o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz společnosti O2 Czech Republic a.s.

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel žádost společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen „společnost O2“) o změnu přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz vydaného dne 5. září 2016 pod čj. ČTÚ‑1/2016-613/XXVI. vyř. (dále jen „Příděl“).

Společnost O2 požaduje změnu specifikace rádiových kmitočtů v Přídělu na základě závazku refarmingu, který společnost O2 převzala v rámci výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz vyhlášeném dne 8. 2. 2016 pod čj. ČTÚ-1/2016-613. Na základě posouzení žádosti ČTÚ konstatuje, že tato žádost je v souladu s podmínkami převzatého závazku.

Vzhledem k ustanovení § 22a odst. 1 a § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje ČTÚ před vydáním rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ v dané věci veřejnou konzultaci.

Připomínky lze uplatnit do 1 měsíce od zveřejnění výzvy, tedy nejpozději do 25. února 2017.

čj. ČTÚ-3 625/2017-613
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek

Soubory ke stažení
Top